Акредитирана лабораторија за калибрација

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје
Лабораторија за калибрација на димензионални и механички големини, време и оптички зрачења
Адреса
Бул. Борис Трајковски 21, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Kалибрација на димензионални и механички големини, температура, време, фрекфенција, бучава, оптички големини и гасни смеси
Прва акредитација
24.06.2010
Дата на важност на сертификатот 23.06.2022