Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ТАХОСЕРВИС ДООЕЛ Охрид
Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Адреса
 ул. Трајче Дојчиновски бр.12  Охрид
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Прва акредитација
11.06.2010
Дата на важност на сертификатот
10.06.2018