Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Центар за истражување, развој и континуирано образование ЦИРКО ДООЕЛ Скопје
Инспекциско тело за опрема под притисок, метални конструкции, жичари и ски-лифтови
Адреса
Руѓер Бошковиќ бб / Машински факултет,
Карпош II, ПФ 464, 1000 Скопје
+389 2 30 99 288
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на опрема под притисок, прeнослива опрема под притисок, метални конструкции, жичари и ски-лифтови
Прва акредитација
06.05.2010
Дата на важност на сертификатот
04.05.2018