Обука за оценувачи по стандардот МКС EN ISO/IEC 17021:2006

 

Институтот за Акредитација на Република Македонија (ИАРМ) ќе организира  обука за оценувачи по стандардот МКС EN ISO/IEC 17021:2006 - "Oцена на сообразност - Барања за тела кои обезбедуваат проверка и сертификација на системи за управување".

Обуката ќе се одржи од 27 до 29 мај 2010 година во Тренинг центарот на ИАРМ и истиот е наменет за експерти и оценувачи на ИАРМ за оцена на сертификациони тела, претставници на сертификациони тела и претставници на институции на Република Македонија

 

 

 

ЈАВЕН ПОВИК