Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ПСС - Центар за испитување на возила
Адреса
Ул. Скупи бр.18
1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција (контрола) на
Единечно одобрување на возила од категориите L,M,N,O,T,C,R,S;
Инспекција на преправени и поправени возила во кој дополнително е вграден:
- уред за погон на возилото на ТНГ,
- уред за погон на возилото на КЗГ,
- заштитни фолии или обоени стакла,
- уред за спојување на моторните и приклучните возила – куки;
Одобрување на тип на возила од категориите L,M,N,O,T,C,R,S;
Евидентирање на промени кои не значат прeправки и поправки;
АДР одобрување и годишни технички прегледи на возила за пренос на опасни материи;
Преглед на возила кои пренесуваат лесно расипливи стоки АТП;
Инспекција на преправени возила од категориите L,M,N,O,T,C,R,S (секторски) и
Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор)
Инспекција на возила за подготвеност за сообраќај на моторни возила (ЕКМТ)
Испитување на мобилни машини во постапка на Идентификација и оценка на техничката состојба на возилата
Инспекција аналогни, дигитални тахографи и таксаметри
Прва акредитација
20.04.2010
Дата на важност на сертификатот
19.04.2022

 

19.04.2022