Годишен План за обуки на ИАРМ


Курсеви за Телата за оцена на сообразност
 
 
ОБУКА
Дата на одржување
Координатор
1.
МКС EN ISO/IEC 17025
7-9.04.2010
3 дена
Теодора Ташевска
2.
МКС EN ISO/IEC 17020
28-30.06.2010
3 дена
Дејан Стојковски
3.
МКС EN ISO/IEC 17021
МКС EN 45011
Ноември
3 дена
Наташа Несторовска
 
 
 
Обуки за оценувачи
 
 
ОБУКА
Дата на одржување
Координатор
1.
МКС EN ISO/IEC 17025
Септември
3 дена
Теодора Ташевска
2.
МКС EN ISO/IEC 17020
Октомври
3 дена
Дејан Стојковски
3.
МКС EN ISO/IEC 17021
27-29.05.2010
3 дена
Наташа Несторовска
4.
МКС EN 45011
Ноември
3 дена
Весна Георгиевска
 
 
TAIEX - Работилница
1.
Accreditation role in implementation of the Regulation (EC) 765/2008 and IARM Communication with National Regulators
21-22.06.2010
Сандра Петковска
 

Прецизните термини на обуките кои ќе се одржуваат во втората половина на 2010 година, ќе бидат дополнително одредени и истите ќе бидат благовремено објавени на интернет страницата на ИАРМ.

 

 

ЈАВЕН ПОВИК