Втор состанок на Tехничкиот комитет за сертификациони тела

 

Почитувани,

 
Ве известуваме дека на ден 05.02.2010  во 12 часот во Институтот за акредитација на Република Македонија ќе се одржи вториот состанок на Tехничкиот комитет за сертификациони тела.
 
За овој состанок го предлагаме следниов:
  
Дневен ред
 
 1. Усвојување на записникот од I-от состанок на ТК за сертификациони тела

 2. Информација за извршената предоценка на ИАРМ од страна на Европската акредитација

 3. Документи на ИАРМ и ЕА за акредитација на сертификациони тела

 4. Информација за одлуката за проширување на техничкиот комитет за сертификациони тела со нови членови

 5. Разгледување и прифаќање на Документи на ИАРМ и ЕА за акредитација на сертификациони тела:

  - EA-2/13 EA Cross Frontier Policy for Cooperation between EA members
  - EA-3/11 Food Safety Management Systems-Scope of Accreditation
  - EA-7/05 EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17021:2006 for Combined Audits
 6. Разно

 
 
Вo прилог ви ги доставуваме
- EA-3/11 Food Safety Management Systems-Scope of Accreditation
- EA-2/13 EA Cross Frontier Policy for Cooperation between EA members
- EA-7/05 EA Guidance on the Application of ISO/IEC 17021:2006 for Combined Audits
 
 
Со почит,
 
 
      Претседател,
 
Емилија Тодоровска