Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЕУРОМАК - КОНТРОЛ
Оддел Инспекција
Адреса
ул. Васил Ѓоргов бр.29 мезанин А2, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Квалитативна и квантитативна инспекција на прехранбени производи, квалитативна и квантитативна инспекција на течни горива, квалитативна и квантитативна инспекција на текстилни производи, технички преглед и периодични испитувања на нисконапонски електрични инсталации, системи за заземјување и системи за громобранска заштита.
Прва акредитација
15.03.2010
Дата на важност на сертификатот
14.03.2022