Втор состанок на Tехничкиот комитет за лаборатории за тестирање


Почитувани,
 
Ве известуваме дека на ден 23.02.2010 во 12 часот во Институтот за акредитација на Република Македонија ќе се одржи вториот состанок на Tехничкиот комитет за лаборатории за тестирање.
            За овој состанок го предлагаме следниов:
 
Дневен ред
 
1.       Усвојување на Записникот од I-от состанок на Техничкиот комитет за лаборатории за тестирање.
2.       Проширување на Техничкиот комитет со нови членови.
3.       Назначување на записничар на состаноците на Техничкиот комитет.
4.       Информација во врска со предоцената на ИАРМ за потпишување на МЛА.
5.       Разгледување на подрачјата за тестирање од Правилникот за определување на подрачјата на калибрација, тестирање, сертификација и инспекција (контрола), Р 15.
6.       Разгледување на документите:
-          EA-4/10 (rev.02) July 2002, Accreditaion for Laboratories Performing Microbiological Testing
-          EA-4/16 (rev.00) Dec 2003, EA Guidelines on the expression of uncertainty in quantitative testing
-          ILAC-G17:2002, Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025.
  1. Разно.
 
Во прилог Ви ги доставуваме следните документи: Записник од I-от состанок на Техничкиот комитет за лаборатории за тестирање, подрачјата за тестирање од Р 15, ЕА-4/10, ЕА-4/16 и ILAC-G17.
 
 
Со почит,
Претседател на Техничкиот комитет за лаборатории за тестирање

Проф. Д-р Анета Димитровска