ИАРМ организира курс на тема „Имплементација на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006 во лабораториите за тестирање и калибрација“

 

Институтот за Акредитација на Република Македонија (ИАРМ) организира курс на тема „Имплементација на стандардот МКС EN ISO/IEC 17025:2006 во лабораториите за тестирање и калибрација“.

Курсот ќе се одржи од 07 до 09 април 2010 година во Тренинг центарот на ИАРМ и истиот е наменет за акредитираните лаборатории за тестирање и калибрација, како и за лабораториите кои се во постапка на акредитација.

 

 

 

ЈАВЕН ПОВИК