Најава за работилници

 Во рамките на промотивните активности на ИАРМ, во 2010 година ќе бидат реализирани две работилници поддржани од TAIEX инструментот:

1.    Улогата на акредитацијата во имплементација на Регулативата (EC) 765/2008
2.    Комуникација на ИАРМ со Националните Регулатори

Датумот на одржување на работилниците ќе биде дополнително објавен.