Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје
Сектор за мобилитет
Центар за хомологација
Адреса
бул. Борис Трајковски бр.21, Скопје 
Краток опис на опсегот на акредитација
Одобрување на единачно прегледано возило од категориите L, M, N, O, Т, S и R
Одобрување на тип на возило (Категорија А)
Одобрување на преправани и поправани возила од категориите L, M, N, О, Т и R
Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор)
Одобрување на возила за превоз на опасни материи – АДР
Одобрување на возила за превоз на лесно расипливи производи – ATП
Инспекција на аналогни и дигитални тахографи
Инспекција на подготвеноста на возилата за сообраќај (ЦЕМТ – ЕКМТ)
Прва акредитација
20.06.2012
Дата на важност на сертификатот
19.06.2020