Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ТАХО Скопје Д.О.О.Е.Л
Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксaметри
Адреса
ул. Првомајска бр.90, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција  на аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Прва акредитација
03.09.2009
Дата на важност на сертификатот
02.09.2021