Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЕЛКО-ИНГ Инспекциско тело Струмица
 
Адреса
ул. Гоце Делчев бр. 1, 2400 Струмица,
тел. 034 346 777
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на електроенергетски постројки, електрични производи и уреди, системи за громобранска заштита, заштитно заземјување, нисконапонски електрични инсталации, заштитни ракавици и заштитни чизми од изолационен материјал, манипулативни мотки и изолациони простирки за заштита при работа со висок напон, минерални изолациони масла за примена во трансформатори и електрични апарати, релејна заштита, прекинувачи и раставувачи, јачина на електромагнетно поле, работна средина, степен на заштита обезбедена од куќишта (ознака IP), кондезаторски батерии и антистатички подови.
Прва акредитација
29.06.2009
Дата на важност на сертификатот
28.06.2021