Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

АМСМ УСЛУГИ – ХОМОЛОГАЦИЈА ДООЕЛ - Скопје
Адреса
Лазар Трповски бб - Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
- Единечно одобрување на возило,
- Oдобрување на тип на возило,
- Одобрување на преправени возила,
- Периодичен преглед на возило за превоз на опасни материи во патниот сообраќај,
- Проверки на цистерни за транспорт на опасни материи согласно стандардот МКС ЕN 12972:2007,
- Инспекција на тахографи,
- Инспекција на таксаметри,
- Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возилата (број на мотор и шасија),
- Постапка за преглед на возило кое превезува лесно расипливи производи
- Евидентирани промени на возилата
Прва акредитација
14.06.2008
Дата на важност на сертификатот
13.06.2020