Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

„КОНФОРМА” ДООЕЛ Скопје
Центар за инспекција на возила
(ЦИВ)/КОНФОРМА
Адреса
Љубљанска 5, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Eдинечно одобрување на возило од категориите L, M, N, O, T, R, C, S
Oдобрување на преправено возило
Евидентирање промени на возило
Инспекција на возилa за превоз на опасни материи – АДР
Инспекција на возила за превоз на лесно расипливи производи – АТП
Инспекција при утврдување и втиснување на идентификациски ознаки на возила (број на шасија и број на мотор)
Инспекција на аналогни и дигитални тахографи
Инспекција на подготвеност на возилата за сообраќај-ЦЕМТ
Прва акредитација
26.05.2008
Дата на важност на сертификатот
25.05.2020