Акредитирано инспекциско тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ТАХОГРАФ ДОО Прилеп
Инспекциско тело за аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Адреса
ул. Браќа Миладиновци бб
 Прилеп
Краток опис на опсегот на акредитација
Инспекција на аналогни тахографи, дигитални тахографи и таксаметри
Прва акредитација
15.01.2007
Дата на важност на сертификатот 14.01.2023