Акредитирано сертификационо тело

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

БАЛКАН БИОСЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ

Тело за сертификација на производи
Адреса

Фредерик Шопен, 2/9, 1000 Скопје


Краток опис на опсегот на акредитација
Сертификација на процеси на производство, преработка и трговија на органски земјоделски производи согласно Законот за органско земјоделско производство ( „Службен весник на РМ бр.146/2009“) и Законот за изменување и дополнување на Законот за органско земјоделско производство ( „Службен весник на РМ бр.53/2011“)
Прва акредитација
07.12.2006
Дата на важност на сертификатот 06.12.2022