Акредитирана лабораторија за калибрација

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

АУТОИНСТРУМЕНТ - ДООЕЛ, Лабораторија за калибрација на димензионални и механички големини, време и оптички зрачења
Адреса
Бул. Кузман Јосифовски Питу, бр.22, мезанин 13 - Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Калибрација на димензионални големини, механички големини, температура и термофизички својства, време и фреквенција, електрични големини, оптички големини, хемиска нализа, референтни материјали и акустични големини
Прва акредитација
18.12.2008
Дата на важност на сертификатот 17.12.2020