Акредитирана лабораторија за калибрација

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Универзитет "Св. Кирил и Методиј"
Машински факултет во Скопје
Лабораторија за калибрација на сила и момент на сила
Адреса 

  

ул. Руѓер Бошковиќ 18, 1000 Скопје

   

   

02 3099 472

 

Краток опис на опсегот на акредитација
Калибрација на сила и момент
Прва акредитација
28.12.2006
Дата на важност на сертификатот 27.12.2022