Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Градежен Институт "Македонија" - Скопје
Лабораторија за испитување на градежни материјали
Адреса
Дрезденска бр.52 - Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на градежни материјали
Прва акредитација
03.07.2009
Дата на важност на сертификатот 02.07.2021