Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Битола
Лабораторија за санитарна и токсиколошка хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија
Адреса
ул. Партизанска бб - Битола
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на храна и вода
Прва акредитација
03.04.2009
Дата на важност на сертификатот 02.04.2021