Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЈЗУ Центар за Јавно Здравје -
Куманово
Лабораторија за санитарна хемија
Лабораторија за санитарна токсикологија
Лабораторија за санитарна микробиологија
Адреса
11 Октомври бб - Куманово
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на храна и вода
Прва акредитација
16.02.2009
Дата на важност на сертификатот 15.02.2021