Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани
Лабораториски Испитувачки Комплекс
Лабораторија за санитарна хемија
Лабораторија за санитарна микробиологија
Адреса
Милан Зечар бр.21 - Кочани
Краток опис на опсегот на акредитација
Земање на примероци вода и тестирање на вода и храна
Прва акредитација
09.02.2009
Дата на важност на сертификатот 08.02.2021