Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово
Одделение за санитарно хигиенска дејност со здравствена екологија
Отсек за санитарна хемија-тестирање на храна
Отсек за санитарна хемија-тестирање на вода
Отсек за комунална хигиена
 
Одделение за лабораториска дејност
Отсек за санитарна микробиологија
 
Подрачна Единица Гостивар
Отсек за санитарна хемија-тестирање на храна
Отсек за санитарна хемија-тестирање на вода
Адреса
"29 Ноември" бр.73, Тетово
"Мајор Чеде Филиповски" бб, Гостивар
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на храна и вода
Прва акредитација
09.02.2009
Дата на важност на сертификатот 08.02.2021