Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ТЕХНОЛАБ доо Скопје, Друштво за технолошки и лабораториски испитувања, проектирање и услуги
Лабораторија за еколошки испитувања и безбедност при работа
Адреса
Бул. Кузман Јосифивски Питу бр. 28/3 локал 24, 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Земање на примероци од воздух, вода и отпад, теренски мерења, лабораториски анализи од животна средина - емисија, имисија, амбиентен воздух, отпадни гасови, отпадни води, отпад. Заштита и безбедност при работа.
Прва акредитација
22.01.2009
Дата на важност на сертификатот 21.01.2021