Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Универзитет "Св. Кирил и Методиј" - Скопје
Факултет за ветеринарна медицина - Скопје

Институт за храна
Ветеринарен институт
Институт за репродукција и биомедицина
Адреса
Лазар Поп Трајков бр 5-7 - Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Teстирање на храна, вода, испитување на болести кај животните и тестирање на животна средина, воздух  – емисија од објекти за одгледување на животни (фарми).  
Прва акредитација
25.06.2008
Дата на важност на сертификатот 24.06.2020