Акредитирана лабораторија за тестирање
Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ЈЗУ Институт за јавно здравје на Република Македонија
  Центар за референтни лаборатории Лабораторија за санитарна микробиологија
Лабораторија за испитување на квалитет на храна
Лабораторија за испитување на води
Лабораторија за контаминенти и екотоксикологија
Лабораторија за испитување на метали
Лабораторија за испитување на здравствена исправност на предмети за општа употреба
Лабораторија за радиоекологија
Лабораторија за јонизирачко зрачење
Сектор за испитување и контрола на лекови
Хемиско – фармацевтско одделение Одделение за биохемиски испитувања
Адреса
50 Дивизија бр.6 - 1000 Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на храна, храна за животни, сите видови вода, предмети за општа употреба, медицински производи (фармацевтски препарати и медицински помагала), детски играчки, тестирање во подрачјето на радиоекологија и процена на персонален дозен еквивалент
Прва акредитација
25.12.2006
Дата на важност на сертификатот 24.12.2022