Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

МАККОНТРОЛ доо - Скопје
Претпријатие за контрола на квалитет и квантитет на стоки и консалтинг
Лабораторија МАККОНТРОЛ
Адреса
29 Ноември 66, Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на текстил, кожа, хартија, масла за подмачкување, горива и антифризи.
Прва акредитација
24.11.2006
Дата на важност на сертификатот 23.11.2022