Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

Универзитет " Св. Кирил и Методиј"
Фармацевтски факултет - Скопје
Центар за испитување и контрола на лекови
Адреса
Водњанска бр.17 - Скопје
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на фармацевтски производи
Прва акредитација
17.11.2006
Дата на важност на сертификатот 16.11.2022