Акредитирана лабораторија за тестирање

Сертификат за акредитација број

Акредитирано тело

ОКТА Рафинерија за нафта АД - Скопје
ОКТА Лабораторија
Адреса
Миладиновци П.Фах 66
Краток опис на опсегот на акредитација
Тестирање на нафта и деривати
Прва акредитација
19.05.2006
Дата на важност на сертификатот 20.03.2022