Потпишани договори со акредитационите тела на Република Косово и Република Турција

Во рамки на Тркалезната маса на телата за акредитација на Југоисточна Европа која се одржа на  13 и 14 Мај, 2009 година во Скопје, Институтот за акредитација на Република Македонија потпиша Договори за соработка со акредитационите тела на Република Косово (DAK) и Република Турција (TURKAK).  

Целта на овие Договори е да се обезбеди постојана соработка помеѓу договорните страни заради хармонизација на процесот на акредитација во регионот, со активно учество на акредитационите тела во развојот и унапредувањето на процесот на акредитација во трите држави. 

Потпишаните Договори претставуваат чекор напред во либерализацијата на трговијата во регионот и за настап на европскиот пазар, со што се создава уште една можност да се отстранат сите можни технички бариери за трговијата која и сега  е на задоволително ниво, но со вакви активности уште повеќе ќе зајакне.   

Во рамките на потпишаните Договори, договорните страни ќе соработуваат во областа на акредитацијата на лаборатории кoи вршат тестирање и калибрација, телата кои вршат сертификација на производи, системи на управување, лица и инспекциски тела. Како израз на својата решеност да соработуваат, договорните страни периодично, а најмалку еднаш годишно, ќе утврдуваат програми за соработка со конкретни проекти.

Од потпишувањето на Договорот со Република КосовоОд потпишувањето на Договорот со Република Турција

 

Линкови

АТSАкредитационо тела на Србија

(www.ats.rs)


АТCGАкредитационо  тело на Црна Гора

( www.atcg.co.me)


HAA – Хрватска Агенција за Акредитација

(www.akreditacija.hr)


DA –Акредитационо тело на Република Албанија

(www.albanianaccreditation.gov.al)


DAK-Акредитационо тело на Косово

(www.mti-ks.org)


TURKAK- Акредитационо тело на  Република Турција

(www.turkak.org.tr)


BAS Акредитационо тело на  Република Бугарија

(www.nab-bas.bg)