Технички комитет за лаборатории  за тестирање

Состаноци

Име и Презиме

Организација

Функција во техничкиот комитет

Проф.Д-р Анета Димитровска
 
Универзитет "Св. Кирил и Методиј" -
Фармацевтски факултет
претседател
Глигор Денковски Окта АД Скопје член
Јован Пејовски Универзитет" Св. Кирил и Методиј "
Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии - Скопје
член
Доц. Др Деан Јанкулоски Универзитет "Св.Кирил и Методиј"-
Факултет за ветеринарна медицина
член
М-р Магдалена Трајковска Трпевска Технолаб ДОО Скопје член
Славица Ивановска Центар за јавно здравје - Кочани член
Маргита Дабевска Костовска Центар за јавно здравје - Тетово член
Сузана Ангелова Центар за јавно здравје - Куманово член
Марија Петровска Центар за јавно здравје - Битола член
Марија Србиноска Научен институт за тутун – Прилеп член
Валентина Пеливановска Научен институт за тутун – Прилеп член
Лилјана Пејовска Макконтрол Скопје член
Весна Костиќ Институт за јавно здравје - Скопје член
Зорица Арсова-Сарафиновска Институт за јавно здравје - Скопје член
Филимена Попоска Универзитет "Св.Кирил и Методиј"- Технолошко-металуршки факултет член
Асс. М-р Александра Грозданова
Универзитет "Св.Кирил и Методиј"- Фармацевтски факултет
Институт за фармацевтска хемија
член
Славјанка Пејчиновска Андонова Независен експерт за животна средина и надворшен оценувач на ИАРМ член
Асс. М-р Маја Јурхар Павлова
 Универзитет "Св. Кирил и Методиј" -
Медицински факултет 
Институт за микробиологија и паразитологија
член
Доц. Д-р Марина Стефова
 Универзитет "Св. Кирил и Методиј" -
Природно-математички факултет 
Институт за хемија
член
Ана Момировска Адриа лаб - Скопје член
Виолета Костадинова Прима лаб - Скопје член
Катерина Тошевска-Трајковска Институт за медицинска и експериментална биохемија, Медицински факултет, Скопје член
Иванка Хаџи-Петрушева Меловска Авицена - Скопје член
Петре Витанов Центар за јавно здравје - Струмица член
Олга Кировска-Цигулевска Центар за јавно здравје - Скопје член
Елизабета Гавазова Центар за јавно здравје - Велес член
Сашо Точков Центар за јавно здравје - Охрид член