Технички комитет за лаборатории за калибрација 

Име и Презиме Организација Функција
Професор Д-р Марија Чундева Блаер Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје претседател
д-р Бјанка Мангутова Стоилкова Биро за метрологија член
Проф. Д-р Јасмина Чаловска Машински факултет - Скопје член
Доц. Д-р Зденка Стојановска Факултет за медицински науки – Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип член
Проф. Д-р Петар Симоновски Машински факултет - Скопје член
Ирина Ѓуровска Фармахем Сервис Скопје член
М-р Сашо Данев Аутоинструмент Скопје член
Данчо Пендовски вработен во АМ Церт ДООЕЛ член