Технички комитет за лаборатории за калибрација 

 

Име и Презиме

Организација

Функција

Професор Д-р Марија Чундева Блаер

Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје

претседател

Анастасија Шаревска

Биро за метрологија

член

Ненад Петровски

Биро за метрологија

член

Проф. Д-р Јасмина Чаловска

Машински факултет - Скопје

член

Проф. Д-р Петар Симоновски

Машински факултет - Скопје

член

Ирина Ѓуровска

Фармахем Сервис Скопје

член

М-р Сашо Данев

Аутоинструмент Скопје

член