1 М-р Слободен Чокревски Директор
2 Наташа Несторовска Спасовска Раководител на одделение за акредитација на сертификациски тела
3 Драган Велевски Раководител на оделение за акредитација на лаборатории за калибрација
4 Дејан Стојковски Раководител на одделение за акредитација на инспекциски тела
5 Теодор Шутаров Координатор за акредитација на инспекциски тела
6 М-р Анита Талаја Борота Раководител на одделение за акредитација на лаборатории за тестирање (Службено лице за посредување со информации од јавен карактер)
7 Христина Дабеска Раководител на одделение за сметководство и плаќање
8 Владимир Јаневски Координатор за акредитација на лаборатории за калибрација
9 Јасмина Јаневска Координатор за акредитација на сертификациони тела
10 М-р Сандра Костеска Раководител на одделение за акредитација на медицински лаборатории
11 М-р Теодора Ташевска Координатор за акредитација на лаборатории за тестирање
12 Лејла Абди Емин Координатор за стручно-административни работи (Службено лице за посредување со информации од јавен карактер)
13 Кети Прашчевиќ Самостоен референт - благајник
14 Маја Спасовска-Димовска Координатор за правни работи ( и Одговорно лице за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост)
15 Валентина Антовска Самостоен референт за буџет и буџетска контрола
16 Бојана Ацева Виш соработник за акредитација на медицински лаборатории