1 д-р Трпе Ристоски Директор
2 Весна Георгиевска Раководител на сектор за акредитација на сертификациони и инспекциски тела
3 Драган Велевски Раководител на сектор за акредитација на лаборатории
4 Дејан Стојковски Раководител на одделение за акредитација на инспекциски тела
5 Наташа Несторовска Спасовска Раководител на одделение за акредитација на сертификациони тела
6 М-р Анита Талаја Борота Раководител на одделение за акредитација на лаборатории за тестирање (Службено лице за посредување со информации од јавен карактер)
7 Христина Дабеска Раководител на сектор за финансиски прашања
8 Владимир Јаневски Координатор за акредитација на лаборатории за калибрација
9 Теодор Шутаров Координатор за акредитација на инспекциски тела
10 Јасмина Јаневска Координатор за акредитација на сертификациони тела
11 М-р Сандра Костеска Координатор за акредитација на медицински лаборатории
12 М-р Теодора Ташевска Координатор за акредитација на лаборатории за тестирање
13 Лејла Абди Емин Координатор за стручно-административни работи (Службено лице за посредување со информации од јавен карактер)
14 Кети Прашчевиќ Самостоен референт - благајник
15 Маја Спасовска-Димовска Координатор за правни работи ( и Одговорно лице за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост)
16 Валентина Антовска Самостоен референт за буџет и буџетска контрола