ИНСТИТУТ
# Име Позиција Телефон Број на мобилен телефон Факс
1 М-р Слободен Чокревски Директор
2 Наташа Несторовска Спасовска Раководител на одделение за акредитација на сертификациски тела +389 (0)2 32 93 092 +389 (0)76-484-174
3 Драган Велевски Раководител на оделение за акредитација на лаборатории за калибрација +389 (0)2 32 93 091 +389 (0)76-484-173
4 Дејан Стојковски Раководител на одделение за акредитација на инспекциски тела +389 (0)2 32 93 087 +389 (0)76-484-170
5 Теодор Шутаров Координатор за акредитација на инспекциски тела +389 (0)2 32 93 080
6 М-р Анита Талаја Борота Раководител на одделение за акредитација на лаборатории за тестирање (Службено лице за посредување со информации од јавен карактер) +389 (0)2 32 93 090 +389 (0)76-484-172
7 Христина Дабеска Раководител на одделение за сметководство и плаќање +389 (0)2 32 93 085 +389 (0)76-484-178
8 Владимир Јаневски Координатор за акредитација на лаборатории за калибрација +389 (0)2 32 93 095
9 Јасмина Јаневска Координатор за акредитација на сертификациони тела +389 (0)2 32 93 088 +389 (0)76-484-177
10 М-р Сандра Костеска Раководител на одделение за акредитација на медицински лаборатории +389 (0)2 32 93 098 +389 (0)76-484-171
11 М-р Теодора Ташевска Координатор за акредитација на лаборатории за тестирање +389 (0)2 32 93 083 +389 (0)75 380 727
12 Лејла Абди Емин Координатор за стручно-административни работи (Службено лице за посредување со информации од јавен карактер) +389 (0)2 32 93 080 +389 (0)75 435 135
13 Кети Прашчевиќ Самостоен референт - благајник +389 (0)2 32 93 086
14 Маја Спасовска-Димовска Координатор за правни работи ( и Одговорно лице за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост) 02 3293080 075 295248
15 Валентина Антовска Самостоен референт за буџет и буџетска контрола
16 Бојана Ацева Виш соработник за акредитација на медицински лаборатории (0)23293090 075215781