ИНСТИТУТ
# Име Позиција Телефон Број на мобилен телефон Факс
1 Наташа Несторовска Спасовска в.д. Директор +389 (0)2 32 93 092 +389 (0)76-484-174
2 Драган Велевски Раководител на сектор за акредитација на лаборатории +389 (0)2 32 93 091 +389 (0)76-484-173
3 Дејан Стојковски Раководител на одделение за акредитација на инспекциски тела +389 (0)2 32 93 087 +389 (0)76-484-170
4 Теодор Шутаров Координатор за акредитација на инспекциски тела +389 (0)2 32 93 080
5 М-р Анита Талаја Борота Раководител на одделение за акредитација на лаборатории за тестирање (Службено лице за посредување со информации од јавен карактер) +389 (0)2 32 93 090 +389 (0)76-484-172
6 Христина Дабеска Раководител на сектор за финансиски прашања +389 (0)2 32 93 085 +389 (0)76-484-178
7 Владимир Јаневски Координатор за акредитација на лаборатории за калибрација +389 (0)2 32 93 095
8 Јасмина Јаневска Координатор за акредитација на сертификациони тела +389 (0)2 32 93 088 +389 (0)76-484-177
9 М-р Сандра Костеска Раководител на одделение за акредитација на медицински лаборатории +389 (0)2 32 93 098 +389 (0)76-484-171
10 М-р Теодора Ташевска Координатор за акредитација на лаборатории за тестирање +389 (0)2 32 93 083 +389 (0)75 380 727
11 Лејла Абди Емин Координатор за стручно-административни работи (Службено лице за посредување со информации од јавен карактер) +389 (0)2 32 93 080 +389 (0)75 435 135
12 Кети Прашчевиќ Самостоен референт - благајник +389 (0)2 32 93 086
13 Маја Спасовска-Димовска Координатор за правни работи ( и Одговорно лице за комуникација со граѓани кои имаат одреден вид и степен на попреченост) 02 3293080 075 295248
14 Валентина Антовска Самостоен референт за буџет и буџетска контрола
15 Бојана Ацева Виш соработник за акредитација на медицински лаборатории (0)23293090 075215781